Are you at the right place ?

Are you at the right place ?

Prekių Teikimo Sąlygos

  1. Bendrosios nuostatos

     1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

     1.2. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, perkantis elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:

     1.2.1. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
     1.2.1. juridinis asmuo.
     1.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.
      1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
      1.5. Informuojame, kad “Dariaus keramika” internetiniame puslapyje esančioje skiltyse  „Prekių teikimo sąlygos”, “Prekių pristatymo sąlygos”, “Prekių grąžinimo politika” pateikiama išsami informacija, susijusi su prekių užsakymu, pristatymu, grąžinimu ir pan. Atsižvelgiant į tai, prieš vykdant užsakymą rekomenduojame susipažinti su šia informacija.
      1.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis (ar „Klientų aptarnavimas“), nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

  1.  Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

     2.1 Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje “Dariaus keramika” suformuoja ir pateikia prekių užsakymą.

     2.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
     2.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos "Dariaus keramika" duomenų bazėje.

 

  1. Pirkėjo teisės
      3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje “Dariaus keramika” vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
      3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. 

Tai netaikoma personalizuotoms prekėms.

      3.3. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.
      3.4. 3.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
  1. Pardavėjo teisės

      4.1 Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 5punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve “Dariaus keramika”.

      5. Pirkėjo įsipareigojimai

     5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
     5.2. Jeigu Pirkėjas be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus, Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas.
     5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti informuodamas el.paštu.
     5.4. Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.Dariauskeramika.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
     5.5. Pirkėjui nusprendus atsisakyti pirkimo sutarties, nedelsiant prašome susisiekti svetainėje nurodytu telefonu arba el.paštu.  

     5.6. Pirkėjui nusprendus atsisakyti pirkimo sutarties, nedelsiant prašome susisiekti svetainėje nurodytu telefonu arba el.paštu. Priešingu atveju, už personalizuotas prekes (kurios jau niekam negalės būti parduotos), Pardavėjas pasilieka teisę negrąžinti pinigų. Sumokėti pinigai už pasirinktą pristatymo būdą bus grąžinti per 1-5 darbo dienas. 

  1. Pardavėjo įsipareigojimai

      6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.Dariauskeramika.lt skelbiamos sąlygos.
     6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
     6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
     6.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje “Dariaus keramika” įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai el.paštu informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką ar panašią prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 1-5 darbo dienas.
     6.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.
     6.6. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

     7. Prekių kainos

     7.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta – eurais. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda Pirkėjo pasirinkto pristatymo mokestis.

      8. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes

      8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Po prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.

      8.2. Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai atsiskaitoma elektroniniu mokėjimu. Sutartis laikoma vykdytina, kai gaunamas Pirkėjo mokėjimas, o kai atsiskaitoma grynaisiais prekių atsiėmimo metu – sutartis laikoma vykdytina nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina savo užsakymą parduotuvėje.
      8.3. Klientas gali atsiskaityti už prekes vienu iš pateiktų būdų bei sąlygų:
      8.3.1. elektroniniu pavedimu per  MakeCommerce.lt  mokėjimų platformą (Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės). Atsiskaitymai galimi euro valiuta;
     8.3.2. Paypal.
  1. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

      9.1. Pardavėjas turi teisę vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti.
      9.2. Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams virtualių piniginių vienetų (Kuponų), kuriais bus galima atsiskaityti už įsigyjamas prekes tik interneto parduotuvėje. Kuponai vienkartiniai (nesumuojami), viename užsakyme galima panaudoti vieną kuponą. Prekėms, kurioms puslapyje “Dariaus keramika” jau pritaikyta nuolaida (akcija), papildomos nuolaidos pritaikant kupono kodą – nesuteikiamos.
      9.3. Kuponai yra vienkartiniai, juos panaudojus jie nėra grąžinami. Prekių grąžinimo atveju Kuponai nėra grąžinami Pirkėjui. Kuponai į grynuosius pinigus nekeičiami.

       10. Baigiamosios nuostatos

       10.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
       10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
       10.3. Visi pranešimai turi būti teikiami el.patu: cozyhomeideas1@gmail.com arba telefonu +370 610 15283.
        10.4. Sutartis sudaroma, vykdoma ir bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta valstybine lietuvių kalba.